Stone Town Tour

$35

/person

Stone Town Tour From Stone Town Or The West Coast

$75

/person

Stone Town Tour Travelling From The East Coast

$80

/person

Stone Town Tour Travelling From The North Coast